Komiteler

Denetim Komitesi

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç
1.1. Çağdaş Faktoring A.Ş. (Şirket) Denetim Komitesi (Komite); şirketin iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.
1.2. Komite uzmanlaşmış ve odaklanmış bir şekilde;
1.2.1. Muhasebe sistemi, finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma,
1.2.2. İç kontrol ve iç denetim sistemi
1.2.3. Bağımsız dış denetim
1.2.4. Kanun, düzenleme ve etik ilkelere uyum
1.2.5. Risk Yönetimi
konularında şirketin sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirir, değerlendirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

2. Yetki ve Kapsam
2.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
2.2. Komite, şirket çatışanlarını veya şirket İle ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilidir. Şirket çalışanlarının, Komite'nin gerekli gördüğü hallerde, Komite ile işbirliği yapması ve katkı sağlaması esastır.
2.3. Komite, iç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur.

3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli

Üyelik
3.1. Denetim Komitesi, ilgili mevzuatta belirtilen hükümler esas alınarak oluşturulur.

Çalışma şekli
3.2. Denetim Komitesi, yılda en az dört kez toplanır.
3.3. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır. Ayrıca Komite, gerekli oldukça, iç denetçilerden ve bağımsız denetçilerden Komite'ye sunum yapmalarını isteyebilir.
3.4. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır. İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapılır.

4. Görevler

İç Kontrol Sistemi
4.1. Komite, şirket yönetiminin, iç kontrolün önemini şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve şirkette doğru bir "kontrol kültürü"nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
4.2. Komite, uygulama hata ve eksikliklerine dair İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik ve sürece dönük inceleme sonuçları hakkında bilgi alır.
4.3. Komite, İç Denetim Birimi ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen eksiklikleri takip eder ve giderilmeyen bulgular ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi verir.

İç Denetim
4.4. Komite, İç Denetim Birimi'nin İç Denetim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetir.
4.5. Komite, İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan yıllık denetim planını ve yıllık denetim planında gerçekleştirilen revizyonları Yönetim Kurulu onayı öncesinde gözden geçirir.
4.6. İç Denetim Birimi personelinin atamalarını onaylar. İç Denetim Birimi Yönetmeliği'ni, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından önce gözden geçirir.
4.7. İç Denetçi'nin performans değerlendirmesini gerçekleştirir. Bu hususta gerektiğinde Şirket Genel Müdürü'nün görüşlerini alabilir.
4.8. Komite; iç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetim ve bunlara bağlı birimlerin aldığı kararları izler.
4.9. Komite; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Md. 13/4 hükümleri çerçevesinde denetim faaliyetleri ile ilgili hazırlanan İç Denetim Birimi faaliyet raporu ile İç Denetim Birimi'nin izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren Komite'ye sundukları raporları değerlendirir.
4.10. Komite, İç Denetim Birimi kadro yapısının yeterliliği ile denetim personelinin mevcut eğitim, yetkinlik ve uzmanlık düzeylerini izler ve denetim birimleri çalışanlarının teoride ve pratikte en iyi biçimde yetiştirilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

Finansal Raporlama ve Bağımsız Dış Denetim
4.11. Komite; Şirketin finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetir ve tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesini sağlar.
4.12. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Kanun, Düzenleme ve Etik İlkelere Uyum
4.13. Komite, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetir.
4.14. Komite, kendisine bağlı birimler vasıtasıyla kanun ve düzenlemelere uyum konusunda Şirket faaliyetlerini gözden geçirir.
4.15. Komite; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetir ve alınması gereken gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Risk Yönetimi
4.16. Komite 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in 15/1 maddesinde gösterildiği şekilde, şirketin maruz kaldığı risklerin tespiti ve değerlendirilmesi için bir risk yönetim sistemi kurar ve çalışmalarını gözetir.

Yürürlük
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Üye: Prof.Dr.Ali ALP

Kurumsal Yönetim Komitesi

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Anılan komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

1. Amaç
Çağdaş Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı:
1. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak;
2. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
3. Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmak,
4. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi konusunda politikalar oluşturmak, bu politikaları gelişmeler doğrultusunda güncellemek ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak,
5. Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

2. Dayanak
Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Yetki ve Kapsam
Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve yetkilendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket çalışanları da dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

4. Komitenin Yapısı
1. Komite Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
2. Komite Başkanı bağımsız veya icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
3. Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından, gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur.
4. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.
5. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilir. Her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında komite üyeleri yeniden seçilir. Süresi dolan üyeler Yönetim Kurulu tarafından tekrar seçilebilirler.
6. Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ücreti şirket tarafından ödenmek üzere bağımsız uzmanlardan görüş alabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.
7. Komite çoğunluk üyenin onayı ile Kurumsal Yönetim komitesine bağlı alt komiteler oluşturabilir. Her alt komitenin başında Komitenin en az bir üyesi bulunur. Alt komiteler
Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak çalışır ve Komiteye ilişkin tüm esaslara (toplantı, raporlanma, tutanaklar, üyelik vs.) uyarlar.
8. Şirket Genel Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almaz.

5. Toplantı ve Raporlama
1. Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır.
2. Komite Başkanının sekretarya vasıtası ile yapacağı davet üzerine, üyelerin tamamının katılımı ile Şirket merkezinde toplanır, oybirliği ile karar alır. Önceden Komite üyelerine duyurulmak kaydıyla Komite Başkanı toplantı günü, saati ve yerinde değişiklik yapabilir.
3. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenmesi sağlanır.
4. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırladığı bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunar.
5. Sekretarya, Kurumsal Yönetim Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.

6. Görev ve Sorumluluklar

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
1. Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin öneminin ve faydalarının şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Şirkette verimli ve etkin bir kurumsal yönetim kültürünün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
2. Yatırımcı ilişkileri Birimi'nin çalışmalarını gözetir ve anılan Birim ile koordineli çalışır.
3. Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.
4. Yönetim Kurulu'nun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
5. Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
6. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını değerlendirir ve tespitlerde bulunur. Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
7. Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
8. Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bahsi geçen konuların hayata geçirilmesi için önerileri Yönetim Kuruluna sunar.

b. Yönetimsel Kontrol
1. Komite, yönetimsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.
2. Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

c. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
1. Kamuyu Aydınlatma ile ilgili hususları gözetir.
2. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu ve web sayfasını gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
3. Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketin "bilgilendirme politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

d. İç Düzenlemelere Uyum
1. Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar.
2. Şirket etik kurallarını oluşturur.
3. Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin Şirket Yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.
4. Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.
5. Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.

e. Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Performans Değerlendirmesi, Ücret ve Ödüllendirme Politikası ile Kariyer Planlaması
1. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
2. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir, etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapar.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
6. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
7. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

f. Raporlama Sorumluluğu
1. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
2. Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
3. Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.

g. Diğer Sorumluluklar
1. Komite, kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
2. Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
3. Komite, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
4. Komite, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
5. Komite kendi performansını düzenli olarak gözden geçirir.
6. Komite gerek gördüğü takdirde, İnsan Kaynakları Komitesinin görüş ve önerilerini alır.

7. Bütçe
Faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini teminen Komiteye, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık bir bütçe tahsis edilebilir.

8. Yürürlük
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Üye: Prof.Dr.Ali ALP ve Melissa GÜLMEZGİL BAĞ

Aday Gösterme Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir

Ücret Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir

Riskin Erken Saptanması Komitesi

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam
Komite 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.l sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

2. Komitenin Görevleri
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları,

 • Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, Risk Yönetimi Birimi eliyle, Risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sisteminin belirlenmesi, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol noktalarının tasarlanması,
 • Belirlenen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması, risk yönetimi uygulamalarının izlenmesi,
 • Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi,
 • Risk yönetimi sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilerek değerlendirilmesi,
 • Yönetim Kurulu'nun dönemsel olarak risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,
 • İlgili mevzuat ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

3. Üyelik

 • Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşur.
 • Komite başkanı, ilk toplantıda komite üyelerince belirlenir.

4. Komite Toplantıları
Komite;

 • Mevzuatta belirtilen toplanma periyotlarına uygun olmak şartıyla çalışmalarının etkinliği açısından gerekli gördüğü hallerde toplanabilir.
 • Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır.
 • Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komitenin sekretaryası Risk Yönetimi yetkililerince yürütülür.
 • Komite kararları hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdüre bilgi verilir, Genel Müdür tarafından da ilgili bölümlere tebligat yapılır.

5. Onay ve Yürürlük
Komite görev ve çalışma esasları Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Üye: Prof.Dr.Ali ALP

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi; Yönetim Kurulu Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır.

Aktif Pasif Komitesi

Aktif Pasif Komitesi; Genel Müdür Başkanlığında, Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe ve Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Koordinatörü olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır.

Sorunlu Krediler Komitesi

Sorunlu Krediler Komitesi; Genel Müdür Başkanlığında, Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Koordinatöründen oluşmaktadır.

ÇAĞRI MERKEZİ
444 18 80
SİZE EN YAKIN
NEREDEYİZ?
BAŞVURU YAPMAK İÇİN... İŞLEM EVRAKLARI FAKTORİNG NEDİR?
BİZDEN HABERLER
Powered by Tayburn

PDF dosyası içeriğini görüntülemek ve yazıcı çıktısını almak için Acrobat Reader yazılımı gereklidir.
Acrobat Reader Yazılımını İndir