Politikalar

Bilgilendirme Politikası

Amaç:
Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla şeffaf, etkin, eş zamanlı, açık, doğru ve kolay anlaşılabilir bir bilgilendirme politikası izlemek şeklindedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; Pay Sahipleri İle İlişkiler Müdürlüğü tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Ayrıca, kamuya açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve bu bilgilerin bir politika dahilinde sistematik olarak yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) düzenlemeleri ve ilgili diğer kurum düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası tüm menfaat sahiplerine www.cagdasfactoring.com.tr internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk:
Bilgilendirme Politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanır ve Şirket Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak ve kamuya açıklanmak zorundadır. Bilgilendirme Politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulu onayından geçtikten sonra Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

1. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:
Şirketin mali tabloları BDDK Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri, TTK ve ayrıca diğer yasa, yönetmelikler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve ilgili müdür tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu ilgili yönetmelikler çerçevesinde ilan edilir. Ayrıca Şirketin internet sitesinde www.cagdasfactoring.com.tr da yayımlanır ve 5 yıl süre ile kamuya açık tutulur. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

2. Faaliyet Raporları:
Faaliyet Raporlarının (Yıllık – ara dönem) içeriği uluslararası standartlara; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili tebliğ ve yönetmelikler ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Faaliyet raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinin onayından geçirilir. Mali tabloların kamuya açıklanmasındaki prosedür faaliyet raporlarında da geçerlidir. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında yıl ve/veya dönem boyunca gerçekleştirilen şirket faaliyetlerinin ortaklara özetlendiği ve şirkete yönelik alınan önemli kararlardan yönetimdeki değişikliklere kadar ortaklara açıklanması gereken her türlü bilgiyi içerir. Ayrıca bu raporların içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer aldığı uyum raporuna da yer verilir. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin internet sitesinde www.cagdasfactoring.com.tr da yayımlanır ve 5 yıl süre ile kamuya açık tutulur. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yıllık olağan genel kurul toplantılarından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur.

3. Kurumsal İnternet Sitesi:
Şirket internet-sitesi, en detaylı ve güncel bilginin hızlı, düşük maliyetli ve kolay olarak izlenebileceği bir platform niteliği taşımakta ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Şirket İnternet sitesi sürekli olarak güncellenmektedir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

A. KURUMSAL
1. Hakkımızda
2. Misyon ve Vizyon
3. Ortaklık Yapısı
4. Yönetim Kurulu
5. Denetçiler
6. Üst Yönetim
7. Organizasyon Şeması
8. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
9. Genel Müdür'ün Mesajı
10. Ödüllerimiz
11. Medya'da Çağdaş Faktoring
12. Faaliyet İzin Belgemiz

B. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
1- Ana Sözleşme
2- Ticari Sicil Bilgileri
3- Denetim Raporları
4- Mali Tablolar
5- Faaliyet Raporları
6- Kredi Derecelendirme Raporu
7- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
8- Genel Kurul Tutanakları
9- Tahvil - Bono İhraçları
10- Denetim Komitesi
11- Kurumsal Yönetim Komitesi
12- Riskin Erken Saptanması Komitesi

POLİTİKALAR

 • Kâr Dağıtım Politikası
 • Etik İlke ve Kurallar
 • Bağış ve Yardım Politikası
 • Ücret Politikası
 • Tazminat Politikası
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası
 • İnsan Kaynakları Politikası

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANLARI
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

C. FAKTORİNG
D. İŞLEM EVRAKLARI
E. İNSAN KAYNAKLARI
F. BİZE ULAŞIN
G. FAYDALI LİNKLER (BDDK, SPK, KAP, BİRLİK vs.)
H. SİTE HARİTASI

4. T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan Yazılı ve Görsel İlanlar ve Duyurular:
Yapılacak tüm açıklamalarda düzenleyici/denetleyici kurumların ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uyulur. Basına ve kamuya sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

5. Kâr Dağıtımına İlişkin Açıklamalar:
Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kâr dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtım önerisi ve dağıtım tarihi öngörüsü, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde en hızlı şekilde ve Şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya bildirilir.

6. İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar:
Şirket zaman zaman ileriye dönük beyanatlarda bulunulabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı, gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan farklılık gösterebilir. Bu konuda pay ve menfaat sahipleri en hızlı biçimde uyarılır. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir. Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı istatistiki verilerle açıklanır. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklama yapılır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Bu açıklamalar Yatırımcı İlişkileri Birimi gözetiminde yapılır.

7. Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması:
Yukarıdaki ilkelerde değişen koşullar dikkate alınarak periyodik olarak bu politika gözden geçirilir ve güncellenir. Bilgilendirme Politikasında değişiklik olması halinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

Tazminat Politikası

Şirket; 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nu referans kabul ederek Personel Tazminat Politikası'nı belirlemiştir.

Bu çerçevede:

 • Kıdem Tazminatı; İş Sözleşmesi 4857 sayılı kanunda öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli bir süre kıdemi bulunarak Kıdem Tazminatı almaya hak kazanan Personele veya personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına, kanunun ilgili maddeleri gereğince personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenir.
 • İhbar Tazminatı; 4857 sayılı kanunun 17'nci maddesine istinaden (i) personelin kıdemine göre kanunda öngörülen sürelerde iş sözleşmesinin feshedileceği personele bildirilmek suretiyle ve iş arama izni de verilerek veya (ii) personele ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle uygulanır.
Kâr Dağıtım Politikası

Çağdaş Faktoring AŞ Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Ana Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Diğer yandan şirketin çıkarları doğrultusunda ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir.

Kârın Tespiti
Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri, maaş, ücret, ikramiye, tazminat ayrılması gerekli ihtiyatlar ve karşılık ayrılması gerekli sair bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi kârını gösterir.

Kârın Dağıtım Usulü
Şirket ana sözleşmesinin 23. Maddesine göre safi kâr aşağıdaki şekilde taksim ve tahsis olunur:

1. Safi kârın % 5 i birinci kanuni yedek akçe olarak ayrılır
2. Ödenmiş sermayenin %5ine eşit tutarda birinci kâr payı tefrik olunur.
3. Yukarıda belirtilen payların indirilmesinden sonra kalan miktarın en fazla %10'u Genel Kurul'ca kazanç payı olarak Yönetim Kurulu'na tahsis edilebilir ve bu kurul tarafından kararlaştırılacak nispet ve esasa göre kendi üyelerine dağıtabilir.
4. Kalan miktar, Genel kurul kararı ile kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtabilir ve olağanüstü yedek akçe olarak bünyesinde muhafaza edilebilir.
5. Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının 2.nci fıkra kapsamı dışında kalan kısmı ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek kazanç payları üzerinden % 10 nispetinde ikinci tertip kanuni yedek akçe hesaplanır ve ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü saklıdır.

Kâr paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul, dağıtılmasını kararlaştırdığı kâr paylarının ödeneceği tarihi tespit etmek yetkisini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

Diğer Hükümler

 • Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
 • Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz.
 • Kâr dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.
 • Hisselerine ilişkin temettü kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
 • Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
 • Yönetim Kurulu, Kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanıldığını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Ücret Politikası

1. Amaç ve Kapsam
Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

2. İlkeler ve Uygulama Esasları
a) “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur.
b) Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
c) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilir.

3. Yetkili Komite
a) Şirket kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Bu işlemlerin kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
b) Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
c) Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
d) Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

4. Performans ve Ücretlendirme
Sabit Ücret Ödemeleri: Performansa bağlı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve sorumlulukların kapsamına göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak belirlenir.
Performans Ödemeleri (Değişken Ödemeler) : Performans ödemeleri, hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemelerdir.

5. Ücret Değişikliği
Ücret; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirket; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulunun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer tebliğ ve düzenlemeler çerçevesinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir.

Yapılacak bağışların üst limiti genel kurulda belirlenir. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar, tutar ve bağış yapılan yerler bazında detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimiz 2020 yılı içinde bağış ve yardım adı altında vakıf, dernek ve kuruluşlara 267 bin TL ödemede bulunmuştur.

ÇAĞRI MERKEZİ
444 18 80
SİZE EN YAKIN
NEREDEYİZ?
BAŞVURU YAPMAK İÇİN... İŞLEM EVRAKLARI FAKTORİNG NEDİR?
BİZDEN HABERLER
Powered by Tayburn

PDF dosyası içeriğini görüntülemek ve yazıcı çıktısını almak için Acrobat Reader yazılımı gereklidir.
Acrobat Reader Yazılımını İndir